Kurum Politikaları

 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Kalite Politikası


Kalite Politikası


Tarihiyle Köklü, Sağlık Eğitimiyle Öncü sloganımızdan yola çıkarak;

·Köklü tarihimizden güç alan dinamik bir yönetim anlayışı ve bağlı olduğumuz temel değerler ile modern bilim ve teknolojiyi tüm süreçlerimizde kullanarak sunduğumuz kaynaklarla, öğrenci ve çalışanlarımızın daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için her yönden güçlendirilmesi ve yetkinliklerin artırılmasını,

·Eğitim, araştırma ve hizmet faaliyetlerini sürekli iyileştirerek toplumun kalite bilincinin arttırılmasını ve toplumun ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak vakıf kültürü ile tüm paydaşlarımıza kaliteli ve erişilebilir hizmet sunulmasını,

·Akademik ve idari tüm birimlerde kalite algısının; öğrenci, akademik ve idari tüm personel düzeyinde oluşturulmasını,

·Proaktif ve sürdürülebilir yaklaşımlar esas alınarak sistemin sürekli iyileştirilmesini,

·Tüm akademik ve idari faaliyetler sonucunda ulusal ve uluslararası alanda kurumsal itibarın arttırılmasını,

·Hizmet ve faaliyetlerimizde, taraf olduğumuz anlaşmalara, Ulusal ve Uluslararası standartlara ve yasal yükümlülüklerimize bağlı kalmayı

taahhüt ederiz.


Eğitim-Öğretim Politikası


Bezmialem Vakıf Üniversitesi ulusal ve uluslararası sağlık eğitimi ve hizmetleri ekosisteminde bilimsel düşünce, araştırma yeteneği ve üretkenliği ile tercih edilen bilim insanları ve sağlık profesyonelleri yetiştirme anlayışıyla;

·Etik değerlere önem veren, insana ve çevreye saygılı, kendine güvenen bireyler yetiştirilmesini,

·Nitelikli öğretim elemanlarıyla eğitim-öğretim programlarının ulusal ve uluslararası gereksinimlere uygun olarak öğrenme odaklı yürütülmesini,

·Eğitim öğretim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesini,

·Eğitim-öğretime ilişkin karar alma süreçlerinde paydaş katılımlarının sağlanmasını,

·Eğitim-öğretimin bilimsel ve teknolojik gelişmelerle desteklenmesini,

taahhüt ederiz.


Araştırma-Geliştirme Politikası


Bezmialem Vakıf Üniversitesi bilimsel araştırma ve geliştirme ile edinilen bilgi birikimini sağlık alanında yenilikçi ürün ve tanı/tedavi hizmetlerine dönüştürme anlayışıyla;

·Bilime katkı sağlayacak araştırmalar için uygun ortamı sağlamayı,

·“Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları" ile uyumlu olarak, dünya, ülke ve kentimizin ihtiyaçlarının karşılanmasına ve sorunlarının çözümüne yönelik, ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalara öncelik vermeyi,

·Disiplinlerarası çalışmaları desteklemeyi,

·Güçlü araştırma altyapısı ve yetkin kadrosuyla, yenilikçi ve katma değeri yüksek çıktılar üretilmesini ve bu ürünlerin ticarileştirilerek ülke ekonomisine katkı sağlamasını,

·Altyapı, bütçe ve insan gücü kullanımını teşvik ederek, ülkemizin yerel, bölgesel, ulusal kalkınma hedeflerine yönelik araştırma-geliştirme faaliyetlerini desteklenmesini,

·Araştırma altyapısı ve yetkinliklerinden dış paydaşların faydalanmasını,

·Eğitim ve öğretimin her düzeyinde araştırma-geliştirme çıktılarını kullanan nitelikli araştırmacıları yetiştirmeyi,

·Girişimciliği ve yenilikçiliği destekleyen araştırmalar ile farkındalığın sağlanarak yaygınlaştırılmasını,

·Araştırma çıktılarının sürekli izlenmesi, sürdürülebilirlik ve geliştirilmeye yönelik stratejilerin belirlenmesini,

·Elde edilen araştırma çıktılarının toplumun yararına kullanılmasını sağlayacağımızı,

taahhüt ederiz.


Uluslararasılaşma Politikası


Bezmialem Vakıf Üniversitesinin uluslararası tanınırlığı ile eğitim- öğretim ve araştırma alanlarında uluslararası işbirliklerini artırma anlayışıyla;

·Öğrenci, akademik personel, araştırmacı ve idari personelin uluslararası değişim programlarına katılımlarını teşvik etmeyi,

·Üniversitenin uluslararası alanda görünürlüğünü ve konumunu geliştiren faaliyetlerin planlanmasını ve uygulanmasını,

·Öğrencilerimize uluslararası alandaki kariyer fırsatları için yol gösterici olmayı,

·Uluslararası alandaki gelişmeleri takip etmeyi, eğitim öğretim programlarımızın, müfredatlarımızın bu doğrultuda geliştirilmesini ve yükseköğretim programları ile entegre edilmesini,

taahhüt ederiz.


Yönetim Sistemleri Politikası


Bezmialem Vakıf Üniversitesinin kurumsal yönetim yeteneğini geliştirerek, sistemin verimliliğini ve çevikliğini artırma anlayışıyla;

·Hizmet verilen tüm alanlarda herkese adil ve eşit davranarak haklarını korumayı ve değerlerine saygı duymayı,

·Ulusal ve uluslararası gelişmeler ışığında, insan ve çevre odaklı, yenilikçi, şeffaf, hesap verebilir, kaynak verimliliğini gözeten, sürdürülebilir sistemler kurmayı,

·Üniversitenin stratejik amaç ve hedefleri ile uyumlu çalışanların bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirmelerine katkı sağlayacak çalışmalar sunmayı,

·Ulusal ve uluslararası alandaki gelişmeleri takip ederek günümüz koşulları ve ihtiyaçları dikkate alınarak, bilim, sanat, kültür ve spor alanlarındaki faaliyetlerimize yön vermeyi,

·Yönetim faaliyetlerini, bütüncül bir kalite güvence sistemi içerisinde planlamayı, uygulamayı, kontrol etmeyi, değerlendirmeyi, iyileştirmeyi ve sürdürülebilmeyi,

taahhüt ederiz.


Toplumsal Katkı Politikası


Bezmialem Vakıf Üniversitesinin vakıf kültürü ışığında toplumsal yaşama katkı sağlama anlayışıyla;

·Sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve kamu kurumları iş birliği ile topluma yönelik projeler üretilmesini, eğitim, konferans/seminer vb. faaliyetler ve etkinlikler düzenlenmesini,

·Eğitim öğretim programlarımızda sosyal sorumluluk projeleri yürütülmesini ve öğrencilerimizin gönüllülük faaliyetlerinde bulunmalarını,

·Kültürel miraslarımızın korunmasını ve yaşatılmasını,

·Tüm birimlerin yürüttükleri araştırma, geliştirme ve eğitim etkinliklerinin toplumsal katkıya dönüşmesini,

·Toplumun başta sağlık olmak üzere öncelikli sorunlarına yönelik araştırma alanlarında, sahip olduğu ileri teknoloji ve insan kaynağının ürünlerini insanlığın hizmetine sunmayı,

·Yenilikçi ve girişimci fikirleri destekleyerek ülkemizin bilimsel geleceğine katkıda bulunmayı,

taahhüt ederiz.