İLETİŞİM ENGLISH Ara ARA
Duyurular
Erasmus+ 2021-2022 Personel Başvuruları Hakkında 30.09.2021

Erasmus Personel Hareketliliği

2021-2022 güz dönemi Erasmus+ Personel Hareketliliği başvuruları 04 – 18 Ekim 2021 tarihleri arasında online platform üzerinden erişime açılacaktır:

https://erasmus.bezmialem.edu.tr/

Başvuru Esnasında Yüklenecek Evrak:

Kabul Edilen Yabancı Dil Belgeleri;

1. YDS veya YÖKDİL için;

 • Akademik Personel için YDS, YÖKDİL min. 70;
 • İdari Personel için YDS, YÖKDİL min. 50 puan;

*YDS ve YÖKDİL’in geçerliliği 5 senedir.

2. Cambridge Sınavlarından;

 • CAE min. B
 • CPE min. C

3. TOEFL IBT min. 75/120

4. Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından hazırlanacak ve 21 Ekim 2021 tarihinde saat 09.30’da yapılacak sınav sonucu: Akademik Personel için min.70; İdari Personel için min.50 puan

Kontenjan

Akademik Personel Ders Verme Hareketliliği –

4 Kişi

Eğitim Alma Hareketliliği –

4 Kişi

 

*** Ulusal Ajans’ dan gelecek hibe doğrultusunda kontenjanlarda değişiklikler yapılabilir. Seçilen tüm personeller, Proje açıklanıp hibeler kurumumuza tahsis edilene kadar Aday Erasmus Personeli konumundadır.

Personel Ders Verme​ Hareketliliği

Personel ders verme hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.

Personel ders verme faaliyeti gün tabanlı bir faaliyettir ve ders verilen günler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Ders Verme Hareketliliği Anlaşmasında  (Staff Mobility For Teaching - Mobility Agreement) ders verme programının gün bazında belirtilmesi gerekir.

Akademik Personel Ders Verme Hareketliliği için Asgarî ve Azamî Süreler

Akademik personel Ders Verme Hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az ardışık 2 iş günü (veya 8 saat) ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Personel Hareketliliği bütçemiz personellerimizin toplamda 5 gün bireysel destek + yol masrafı olarak desteklenmesine imkan sağlamaktadır. Daha uzun süreli hareketlilikler için bağlı bulunulan fakülte üzerinden ayrıca izin almak gerekmektedir ancak bu izin talebi hak kazanılan Erasmus fonunda bir değişikliğe sebep olmayacaktır.

ÖNEMLİ NOT: Personel Ders Verme Hareketliliği yalnızca anlaşmalı kurumlarımıza gerçekleştirilebilir. Bu sebeple başvuru öncesinde bu hareketliliğe başvuru yapmak isteyen akademik personelimizin anlaşmalı kurumlar listesini dikkatle incelemesi gerekmektedir.

Personel Eğitim Alma Hareketliliği

Personel eğitim alma hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin (akademik/idari), program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.

**Personel Hareketliliği bütçemiz, personellerimizin toplamda 5 gün bireysel destek + yol masrafı olarak desteklenmesine imkan sağlamaktadır.

Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Training - Mobility Agreement) eğitim alma programının gün bazında belirtilmesi gerekir.

Personel Eğitim Alma Hareketliliği için Asgarî ve Azamî Süreler

Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az ardışık 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir.

Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının mücbir sebep dışında 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

Personel Hareketliliği toplam hibemiz personellerimizin 5 gün bireysel destek + yol masrafı olarak desteklenmesine imkan sağlamaktadır. Daha uzun süreli hareketlilikler için bağlı bulunulan Rektörlük/Genel Sekreterlik/Fakülte üzerinden ayrıca izin almak gerekmektedir ancak bu izin talebi hak kazanılan Erasmus fonunda bir değişikliğe sebep olmayacaktır.

ÖNEMLİ NOT: Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında Eğitim almak üzere gidilecek kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri, ticaret odaları ve birlikleri, okul, vakıf, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, kariyer rehberliği sağlayan kuruluşlar, profesyonel danışma ve rehberlik kuruluşları, yükseköğretim kurumları olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.

Hareketliliğe Katılacak Personelin Belirlenmesi

Personel hareketliliği faaliyetinde seçim süreci; ilan, başvuru alımı ve değerlendirmeden oluşan bir süreçtir.

Asgari Şartlar

Faaliyete katılacak personelin aşağıdaki asgari şartları sağlaması gerekmektedir:

 • Personel hareketliliği gerçekleştirmek isteyen personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve o kurumda fiilen görev yapmakta olan personel olması gerekir. Yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş olan personel için kadro şartı aranmaz, yükseköğretim kurumu ile arasında sözleşme olan personel faaliyetlerden faydalanabilir. Kadrosu farklı bir kurumda olup da sözleşmeli olarak başka bir yükseköğretim kurumunda çalışmakta olan personel, hareketliğe, kadrosunun bulunduğu değil fiilen çalıştığı kurumda başvurur.

ÖNEMLİ NOT: Hizmet alımı yolu ile yükseköğretim kurumunda istihdam edilen personel ile yükseköğretim kurumu arasında sözleşme olmadığından, bu kişiler personel hareketliliğinden faydalanamaz.

 

Değerlendirme Ölçütleri

 • İlk kez katılım seçimde önceliklendirilir (zorunlu).
 • Eğitim Alma Faaliyetinde idari personel önceliklendirilir (zorunlu)
 • Engelli personel önceliklendirilir (zorunlu).
 • Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel önceliklendirilir (zorunlu)

Seçimler sırasında Merkez tarafından belirlenen aşağıdaki hususların göz önüne alınması gerekmektedir. Personel hareketliliği kapsamında yukarıdaki ölçütlerin yanı sıra,

 • Daha önce personel hareketliliğine dâhil olmayan bölüm ya da birimlere,
 • Daha önce personel hareketliğinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve yükseköğretim kurumu ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan başvurulara öncelik verilecek bir seçim usulü belirlenmelidir.

Hibe Desteği

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. 

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük hibe miktarları (Euro)

1. Grup Program Ülkeleri

Danimarka, Finlandiya, İrlanda,  İsveç, İzlanda,  Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

153

2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

136

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye

119

 

Seyahat Gideri Hesaplamaları

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan iki nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı (Euro)

10-99 KM arası

20 €

100 - 499 KM arası

180

500 - 1999 KM arası

275

2000 - 2999 KM arası

360

3000 - 3999 KM arası

530

4000 - 7999 KM arası

820

8000 KM ve üzeri

1500

 

Personele Yapılacak Ödeme

Yükseköğretim kurumu, mümkün olan durumlarda, AB Komisyonu tarafından ödenen hibelerin Merkeze ulaşması ve Merkezin de yararlanıcı kuruma bu hibeyi aktarması şartı ile yararlanıcıya faaliyet dönemi başlamadan veya yurtdışına çıkmadan önce ödeme yapar.

Hibe ödemeleri vergi kesintilerine tabi tutulmaksızın, Euro olarak yapılır.

Faaliyetin gerçekleşmediği durumlarda yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

 

İkinci Kez Hibe Alınması Durumu

AB Komisyonu ve Merkezin belirlediği u​lusal öncelikler gereği, daha çok personelin faaliyetlerden faydalanabilmesi için, bir personelin aynı sözleşme dönemi içerisinde, bir kez personel ders verme, bir kez personel eğitim alma hareketliliğinden faydalanması öngörülmektedir. Ancak değişim potansiyelini değerlendirecek başvuru olmaması ve bunun belgelendirilmesi durumunda aynı personelin, aynı sözleşme dönemi içerisinde birden fazla kez aynı personel hareketliliği faaliyetine katılması mümkün olabilir.

Personel Ders Verme Hareketliliği için Düzenlenmesi Gereken Belgeler

Erasmus sistemine yüklenmesi gereken evrak:

 • Davet mektubu,
 • Personel ile kurumumuz arasında imzalanan hibe sözleşmesi,
 • Ders verme faaliyeti için personel hareketliliği anlaşması (taraflarca onaylı),
 • Katılım sertifikası,
 • Hibenin ödendiğine dair belge (dekont veya eş değeri),
 • Seyahat edilen tarihleri gösteren belgeler (uçuş kartları, pasaport giriş-çıkışları gibi)
 • Personel Anketi: Hareketlilik Aracı kullanılarak ders verme hareketliliğinden faydalanan personelin çevrimiçi AB anketini (EU Survey) doldurmaları istenir. [kopyasının sistemde bulunmasına gerek yoktur]
 • Özel durumlara ilişkin açıklayıcı ve kanıtlayıcı belgeler (hibede kesinti yapılması, mücbir sebeple erken dönülmesi vb. durumların gerekçelerini gösteren belgeler)

*Örnek belgeler için: https://bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/idari/uluslararasi-iliskiler-ofisi/erasmus/erasmus-personel-hareketliligi/formlar-ve-belgeler/ders-verme.aspx

Personel Eğitim Alma Hareketliliği için Düzenlenmesi Gereken Belgeler

Erasmus sistemine yüklenmesi gereken evrak:

 • Davet mektu​bu,
 • Personel ile kurumumuz arasında imzalanan hibe sözleşmesi,
 • Eğitim alma faaliyeti için personel hareketliliği anlaşması (taraflarca onaylı),
 • Katılım sertifikası,
 • Personel Anketi: Hareketlilik Aracı kullanılarak ders verme hareketliliğinden faydalanan personelin çevrimiçi AB anketini (EU Survey) doldurmaları istenir. [kopyasının sistemde bulunmasına gerek yoktur]
 • Hibenin ödendiğine dair belge (dekont veya eş değeri),
 • Seyahat günlerine bireysel destek hibesi verilmesi durumunda seyahat edilen tarihleri gösteren belgeler (uçuş kartları, pasaport giriş-çıkışları gibi).
 • Özel durumlara ilişkin açıklayıcı ve kanıtlayıcı belgeler (hibede kesinti yapılması, mücbir sebeple erken dönülmesi vb. durumların gerekçelerini gösteren belgeler)

*Örnek belgeler için: https://bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/idari/uluslararasi-iliskiler-ofisi/erasmus/erasmus-personel-hareketliligi/formlar-ve-belgeler/egitim-alma.aspx