Ana Sayfa

 

Etik Kurul'un amacı, bilimsel yöntem ve toplumun endişelerini göz önünde bulundurarak klinik araştırmalarda yer alan gönüllü/gönüllülerin haklarını, güvenliğini ve esenliğini korumaktır.

Etik Kurul, Helsinki Bildirgesi'ne uygun şekilde hareket ederek ve İyi Klinik Uygulamalarına ilişkin ulusal ve uluslararası standartları takip ederek, sunulan çalışmaları etik ve bilimsel yönden zamanında, kapsamlı ve bağımsız olarak inceler.

Etik Kurul; gönüllü haklarını, güvenliğini, onurunu ve mahremiyetini korumak amacıyla ilgili düzenleyici kurum/kurumlara, mevzuata ve toplum gerekliliklerine uygun olarak hareket etme sorumluluğunu taşımaktadır. Bu doküman Helsinki Bildirgesi'ne, Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmeliğe ve İyi Klinik Uygulama ilkelerine tamamlayıcı rehberlik ve destek sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.​

Başvuruda bulunmak için: Bu sayfada bulunan Bezmiâlem Vakıf  Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu'na ait başvuru formlarını ve bu formların ekinde belirtilen belgeleri içeren bir    başvuru dosyası ile bu dosyaların tüm içeriklerinin kaydedildiği bir CD  Rektörlük- Oditoryum binasındaki  etik kurul sekretaryasına sunulması gerekmektedir.