Özel Öğrenci İşlemleri


Özel Öğrenci İşlemleri

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Özel Öğrenci Formu
Özel Öğrenci Ders Ücreti Hesaplaması
 ​

(1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ile enstitülerde açılmış bulunan derslere özel öğrenci statüsünde kayıt yaptırabilirler.

(2) Özel öğrencilere ilişkin esaslar şunlardır;

a) Özel öğrencilere diploma veya derece verilmez. Ancak izledikleri programlarda aldıkları dersleri ve notlarını gösterir bir belge verilir.

b) Özel öğrencilerin derslere kayıt olabilmeleri için ilgili dersleri açan anabilim dallarından onay almaları ve mali yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekir.

c) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamazlar, ancak öğrencilerin derse devam, sınav, disiplin ve bunlara benzer yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.

d)  Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. 

e) Üniversitelerde özel öğrencilik statüsünde alınan derslerin kredileri, öğrencilik hakkı kazanılan programın derslerinin kredilerine sayılabilir.

f)  Lisansüstü programlarda kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler, ilgili lisansüstü eğitimde verilen derslerin ve zorunlu kredi sayısının %50'sini geçemez. Muafiyet durumu anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak, enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.​