İLETİŞİM ENGLISH Ara ARA
Yönetmelik

 

BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, konusunda uzman Üniversite akademik personelinin insanlığa yararlı olma amacı güden bilimsel araştırmalarını kolay, etkin, hızlı ve bütüncül bir biçimde yapabilecekleri bir ortam sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezde deney hayvanları üzerinde yürütülecek her türlü araştırma ve uygulamanın, etik kurallara uygun bir şekilde hayvan refahı ve hayvan haklarına riayet edilerek yürütülmesi için gerekli altyapıyı kurmak, geliştirmek ve çalıştırmak,

b) Merkezin ihtiyaç duyduğu deney hayvanları ve diğer deney materyallerinin teminini sağlamak,

c) Deney materyalleriyle yapılan in vitro hücre ve doku kültürü çalışmaları için gerekli ortamı hazırlamak,

ç) Moleküler biyoloji ve genetik alanında yapılacak çalışmalar için gerekli ortamı ve altyapıyı hazırlamak, bunlarla ilgili eğitimleri organize etmek,

d) Tıbbi bilimler ve deney hayvanları alanında ortak bilimsel araştırma ve uygulama projeleri geliştirmek, uygulamak ve ortak çalışmalarda gerekli koordinasyonu sağlamak,

e) Deney hayvanı kullanılacak araştırma, test ve eğitim projelerinde görev alacak tüm elemanlara teorik ve pratik kurslar ve sertifika programları düzenlemek, yeni deneysel tıp yöntemlerini ulusal ve uluslararası işbirliği içerisinde takip etmek, eğitimini vermek ve uygulamak,

f) Konuyla ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer merkezlerle ve ilgili diğer kurumlarla işbirliği yapmak ve kısa ya da uzun süreli yurt içi ve yurt dışına eleman göndermek konusunda Rektörlüğe/Üniversite Yönetim Kuruluna öneride bulunmak,

g) Merkezin kuruluş amacına ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Veteriner hekim.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından merkezin amaçları doğrultusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi bulunan öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda, görevi sona erer.

(2) Müdür, uluslararası bilimsel çalışmaları ile temayüz etmiş Üniversite öğretim üyeleri arasından iki müdür yardımcısı seçer. Müdürün, görevi başında olmadığı zamanlarda, yerine yardımcılarından birisi vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak,

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

ç) Merkezde yürütülen çalışmaların Merkezin işleyiş kurallarına ve deney hayvanlarında yapılan işlemlerin etik kurallara uygunluğunu takip etmek, denetlemek ve çalışanları bu konuda yönlendirmek,

d) Merkezde çalışan personelin görev paylaşımını ve çalışma düzenini belirlemek ve denetlemek,

e) Merkezin idari işlerini yürütmek,

f) Merkez faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, Merkezin amacına uygun olarak Merkez organlarının belirleyeceği çerçevede yürütülecek faaliyetlerin projelendirilmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası alanda destek ve mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunda; Müdür, iki müdür yardımcısı ve Rektör tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilen Merkezin faaliyet konularıyla ilgili alanlarda çalışan, uluslararası bilimsel çalışmaları ile temayüz etmiş Üniversite öğretim üyeleri arasından olmak üzere toplam 7 (yedi) üye bulunur.

(2) Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, Yönetim Kurulu üyelerinin de görevi sona erer. Üyelik süresi herhangi bir sebeple sona eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üç ayda en az bir defa Müdürün belirleyeceği gündemle üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerine ilişkin kararlar almak ve bunları yürütmek,

b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili esaslar ve faaliyet plan ve programlarını karara bağlamak,

c) Merkezi ilgilendiren konularda, yetkili organlarda görüşülmek üzere Rektörlüğe önerilerde bulunmak,

ç) Yıllık faaliyet programları ile yıllık faaliyet raporlarını görüşerek kabul etmek,

d) Merkez tarafından yürütülecek faaliyetlere ilişkin çalışma esaslarını, Merkez olarak sunulacak her türlü hizmetin bedelini tespit etmek, gelir ve gider dağılımı ve kullanım şekillerini ilgili mevzuata uygun olarak belirlemek,

e) Merkezin yürüteceği kurs, seminer ve benzeri faaliyetleri kararlaştırmak ve düzenlemek,

f) Müdür tarafından belirlenen diğer konuları görüşerek karara bağlamak.

 

Veteriner hekim

MADDE 12 – (1) Merkez bünyesinde görevlendirilecek veteriner hekimin görevleri şunlardır:

a) Deney hayvanlarının tesise kabulü, sağlık durumlarının takibi, hastalıklarının tanı ve tedavisini yapmak,

b) Laboratuvar hayvanlarının üretimi ve bakımını sağlamak,

c) Laboratuvar hayvanlarında yapılan işlemlerin etik kurallara uygunluğunu takip etmek,

ç) Araştırmalar sırasında danışman veteriner hekimlik görevini yapmak,

d) Deney hayvanlarına cerrahi ve diğer girişimlerde araştırmacıya rehberlik yapmak,

e) Deney hayvanlarının bakım ve beslenme talimatlarını hazırlamak ve teknik personele uygulatmak,

f) Merkez dahilinde kullanılan laboratuvar hayvanlarının (üretimdeki, bakımdaki, proje dahili ve harici, ölen veya uyutma uygulananlar gibi) kaydını tutmak,

g) Merkez dahilinde kullanılan ilaçları (Ketamine, Kodeine gibi) muhafaza altına almak ve kaydını tutmak.

Diğer personel

MADDE 13 – (1) Merkezde görevlendirilecek tüm personelin görev dağılımları ve yükümlülükleri Müdür tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Araştırıcılar ve çalışma koşulları

MADDE 14 – (1) Araştırıcıların sorumlulukları ve merkezdeki çalışma koşulları şunlardır:

a) Merkezde yürütülecek tüm çalışmalarda, 15/2/2014 tarihli ve 28914 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu veya Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulunun onayı aranır.

b) Merkez bünyesinde yürütülecek tüm hayvan deneyleri, Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu tarafından düzenlenmiş kurstan sertifika almış ya da denkliği Kurulca kabul edilmiş sertifikalara sahip araştırıcılar tarafından yürütülür.

c) Araştırma başvurularında, araştırıcıların kişisel beyanı esastır. Müracaat formlarında ve/veya çalışmalarla ilgili her türlü beyanda verilen bilgilere ilişkin her türlü yasal ve etik yükümlülük araştırıcıya aittir.

ç) Araştırıcılar, çalışmalarını, Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik, Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde ve Merkezin çalışma koşullarına uygun olarak yürütmeyi taahhüt ve kabul etmiş sayılırlar.

d) Araştırıcılar, çalışmalarında bilimsel araştırmaların temel kuralları olarak kabul edilen zarar vermeme, saygılı olma, şeffaflık, dürüstlük ve gizlilik (disiplinler arası çalışmalarda) ilkelerine uyacaklarını peşinen kabul etmiş sayılırlar.

e) Araştırıcılar, çalışmalarının her aşamasında Merkez yetkililerinin denetimine açık olduklarını kabul etmiş sayılırlar.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.