Oturum Aç

 Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı;  Bezmiȃlem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Bezmialem Deneysel Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;  Bezmiȃlem Vakıf Üniversitesi Deneysel Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 maddesi ve Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Ana Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a)      Merkez:  Bezmiȃlem Vakıf Üniversitesi Deneysel Araştırma ve Uygulama Merkezini,

b)     Müdür: Merkezin Müdürünü,

c)      Rektör:  Bezmiȃlem Vakıf Üniversitesi Rektörünü,

d)     Üniversite:  Bezmiȃlem Vakıf Üniversitesini,

e)      Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 5 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a)      Müdür

b)     Yönetim Kurulu

c)      Veteriner hekim

Müdür

MADDE 6 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından merkez amaçları konusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi bulunan öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda, görevi sona erer.

(2)               Müdür, uluslararası bilimsel çalışmaları ile temayüz etmiş Üniversite öğretim üyeleri arasından iki müdür yardımcısı seçer. Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda yerine yardımcılarından birisi vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 7 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a)      Merkezi yönetmek ve temsil etmek,

b)     Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak,

c)      Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

d)     Merkezde yürütülen çalışmaların Merkezin işleyiş kurallarına ve deney hayvanlarında yapılan işlemlerin etik kurallara uygunluğunu takip etmek, denetlemek ve çalışanları bu konuda yönlendirmek,

e)      Merkezde çalışan personelin görev paylaşımını ve çalışma düzenini belirlemek ve denetlemek,

f)       Merkezin idari işlerini yürütmek,

g)      Merkez faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, Merkezin amacına uygun olarak Merkez organlarının belirleyeceği çerçevede yürütülecek faaliyetlerin projelendirilmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası alanda destek ve mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen toplam dokuz üyeden oluşur:

Yönetim Kurulunda; Müdür, iki müdür yardımcısı ve Rektör tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilen Merkezin faaliyet konularıyla ilgili alanlarda çalışan, uluslararası bilimsel çalışmaları ile temayüz etmiş Üniversitemiz öğretim üyeleri arasından olmak üzere toplam 7 (yedi) üye bulunur.

(2) Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, Yönetim Kurulu üyelerinin de görevi sona erer. Üyelik süresi herhangi bir sebeple sona eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine iki ayda en az bir defa Müdürün belirleyeceği gündemle üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a)      Merkezin faaliyetlerine ilişkin kararlar almak ve bunları yürütmek,

b)     Merkezin faaliyetleriyle ilgili esaslar ve faaliyet plan ve programlarını karara bağlamak,

c)      Merkezi ilgilendiren konularda, yetkili organlarda görüşülmek üzere Rektörlüğe önerilerde bulunmak,

d)     Yıllık faaliyet programları ile yıllık faaliyet raporlarını görüşerek kabul etmek,

e)      Merkez tarafından yürütülecek faaliyetlere ilişkin çalışma esaslarını, Merkez olarak sunulacak her türlü hizmetin bedelini tespit etmek, gelir ve gider dağılımı ve kullanım şekillerini ilgili mevzuata uygun olarak belirlemek,

f)       Merkezin yürüteceği kurs, seminer ve benzeri faaliyetleri kararlaştırmak ve düzenlemek,

g)      Müdür tarafından belirlenen diğer konuları görüşerek karara bağlamak.

Veteriner Hekim

MADDE 10 –(1) Veteriner Hekimin görevleri

a)      Deney Hayvanlarının tesise kabulü, sağlık durumlarının takibi, hastalıklarının tanı ve tedavisini yapmak,

b)     Laboratuvar hayvanlarının üretimi ve bakımını sağlamak,

c)      Laboratuvar hayvanlarında yapılan işlemlerin etik kurallara uygunluğunu takip etmek,

d)     Araştırmalar sırasında "Danışman Veteriner Hekimlik" görevini yapmak,

e)      Deney hayvanlarına cerrahi ve diğer girişimlerde araştırmacıya rehberlik yapmak,

f)       Deney Hayvanlarının bakım ve beslenme talimatlarını hazırlamak ve teknik personele uygulatmak,

g)      Merkez dahilinde kullanılan Laboratuvar hayvanlarının (üretimdeki, bakımdaki, proje dahil ve harici, ölen ve ötenazi uygulanan vb.) kaydını tutmak,

h)     Merkez dahilinde kullanılan ilaçları (Ketamine, Kodeine vb.) muhafaza altına almak ve kaydını tutmak.           

Diğer personel

MADDE 11 – (1)Merkezde görevlendirilecek tüm personelin görev dağılımları ve yükümlülükleri müdür tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 12 – (1) Merkezin amacı bir sağlık bilimleri üniversitesi olan Bezmiȃlem Vakıf Üniversitesi'nin konusunda uzman olan akademik personelinin insanlığa yararlı olma amacı güden bilimsel araştırmalarını kolay, etkin, hızlı ve bütüncül bir biçimde yapabilecekleri bir ortam sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 13 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a)   Merkezde deney hayvanları üzerinde yürütülecek her türlü araştırma ve uygulamanın, etik kurallara uygun bir şekilde hayvan refahı ve hayvan haklarına riayet edilerek yürütülmesi için gerekli altyapıyı kurmak, geliştirmek ve çalıştırmak.

b)   Deney materyalleriyle yapılan in vitro hücre ve doku kültürü çalışmaları için gerekli ortamı hazırlamak.

c)    Moleküler biyoloji ve genetik alanında yapılacak çalışmalar için gerekli ortamı ve altyapıyı hazırlamak, bunlarla ilgili eğitimleri organize etmek.

d)   Tıbbi bilimler ve deney hayvanları alanında ortak bilimsel araştırma ve uygulama projeleri geliştirmek, uygulamak ve ortak çalışmalarda gerekli koordinasyonu sağlamak.

e)   Deney hayvanı kullanılacak araştırma, test ve eğitim projelerinde görev alacak tüm elemanlara teorik ve pratik kurslar düzenlemek, sertifikalar vermek, yeni deneysel tıp yöntemlerini ulusal ve uluslararası işbirliği içerisinde takip etmek, eğitimini vermek ve uygulamak.

f)     Konuyla ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer merkezlerle ve ilgili diğer kurumlarla işbirliği yapmak ve kısa ya da uzun süreli yurt içi ve yurt dışına eleman göndermek konusunda Rektörlüğe/Üniversite Yönetim Kuruluna öneride bulunmak.

g)   Merkezin kuruluş amacına ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

Mali konular

MADDE 14 – (1) Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Deneysel Araştırma ve Uygulama Merkezi tüm mali işleri Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Mali İşler Direktörlüğünce açılacak hesap üzerinden yapılır. 

(2) Merkez bünyesindeki araştırmacıların ve/veya teknik danışmanlık hizmetlerinin ve Merkez imkanlarıkullanılarak yapılacak olan Kongre, sempozyum, kurs, seminer, proje vs. ücretlendirilmesine ve dağıtımına ilişkin hususlar Merkez Müdürün önerisi ile Üniversitenin genel uygulama ve prosedürleri doğrultusunda gerçekleştirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

MADDE 15 – (1) Araştırıcıların Sorumlulukları ve Merkezdeki Çalışma Koşulları;

a)   Merkezde yürütülecek tüm çalışmalarda, Yerel Etik Kurul ya da denkliği Çevre Bakanlığı Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulunca tanınmış etik kurullardan birinin onayı aranır.

b)   Merkez bünyesinde yürütülecek tüm hayvan deneyleri, Yerel Etik Kurul tarafından düzenlenmiş kurstan sertifika almış ya da denkliği Yerel Etik Kurulca kabul edilmiş sertifikalara sahip araştırıcılar tarafından yürütülür.

c)    Araştırma başvurularında, araştırıcıların kişisel beyanı esastır. Müracaat formlarında ve/veya çalışmalarla ilgili her türlü beyanda verilen bilgilere ilişkin her türlü yasal ve etik yükümlülük araştırıcıya aittir.

d)   Araştırıcılar, çalışmalarını Yerel Etik Kurul Yönergesi ilkeleri ve Merkezin çalışma koşullarına uygun olarak yürütmeyi taahhüt ve kabul etmiş sayılırlar.

e)   Araştırıcılar, çalışmalarında bilimsel araştırmaların temel kuralları olarak kabul edilen zarar vermeme, saygılı olma, şeffaflık, dürüstlük ve gizlilik (disiplinler arası çalışmalarda) ilkelerine uyacaklarını peşinen kabul etmiş sayılırlar.

f)     Araştırıcılar, çalışmalarının her aşamasında Merkez yetkililerinin denetimine açık olduklarını kabul etmiş sayılırlar.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

        MADDE 17 – (1) Bu yönetmelik Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği 31/12/2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu yönetmeliğin hükümlerini Bezmiȃlem Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.​