Haberler
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Koleksiyon Sergi Açılışı Gerçekleşti 26.10.2021

Üniversitemiz Genel Sekreteri Dr. Zeynep Görmezoğlu ve bağlı idari birimler nezdinde yürütülen ve İSTKA tarafından desteklenen Bezmiâlem Valide Sultan Kültürel Mirası Projesi'nin önemli çıktısı olan Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Koleksiyonu sergi alanı resmi açılış töreni gerçekleşti.

Koleksiyon alanının açılış törenine T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Mütevelli Heyet Başkanımız Ahmet Akça, Mütevelli Heyet Üyelerimiz Bekir Hulusi Cansu, Fahrettin Özdemirci, Prof. Dr. Ahmet Gül, Rektörümüz ve aynı zamanda proje eş yürütücüsü Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, Genel Sekreterimiz ve aynı zamanda proje yürütücüsü Dr. Zeynep Görmezoğlu, yöneticilerimiz, akademisyenlerimiz, idari personellerimiz ve öğrencilerimiz katıldı. Kurdele kesiminin ardından, koleksiyon sergi alanının hayata geçirilmesinde büyük emekleri olan Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanımız ve aynı zamanda proje akademik danışmanı Prof. Dr. Nuran Yıldırım, misafirlere koleksiyon ile ilgili bilgiler ve anekdotlar paylaştı.  

2018 yılı İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Yenilikçi ve Yaratıcı Mali Destek Programı (YMP) dalında yapılan proje başvurularında kabul edilen 89 proje içerisinde yer alan “Bezmiâlem Valide Sultan Kültürel Mirası" projesi Dr. Zeynep Görmezoğlu ve genel sekreterliğe bağlı idari birimleri ile alanındaki uzman akademisyenlerden oluşan ekip tarafından 2020 yılında başarı ile tamamlandı.

Proje, kurucusu Bezmiâlem Valide Sultan'ın İstanbul'un belleğine katkıda bulunan kültürel miras varlıklarının; koruma altına alınması, düzenlenmesi, kullandırılması, değerlerinin bilinmesinin ve sürekliliğinin sağlanarak gelecek nesillere aktarılması için toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla, Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü ortaklığı ile Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Genel Sekreterliği tarafından İSTKA destekli olarak yürütüldü.

Proje ekibi ile birlikte üniversitemizin Yapı İşleri Direktörlüğü,  Kütüphane ve Dokümantasyon Direktörlüğü, Üniversite Satın Alma Müdürlüğü,  Mali İşler Direktörlüğü, Kurumsal İletişim Direktörlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü birimleri de projemize destek oldu.

Projenin en önemli önemli amaçlarından biri; topluma rol model olacak hayırsever bir kadın olan Bezmiâlem Valide Sultan'ı gelecek nesillere aktarabilmek ve hakkında farkındalık yaratmak üzere, Valide Sultan ve yaptırmış olduğu vakıf eserleriyle ilgili ülkemizdeki; arşiv, kütüphane ve müzelerde bulunan 1839-1928 zaman dilimine ait; yazılı, basılı, sayısal ve görsel kültürel mirasın uzun dönemli korunması (arşivlenmesi, restorasyon ve konservasyonu), sayısal ortama aktarılması ve kolay çevrimiçi erişim sağlanması çalışmalarıdır. Başarıyla tamamlanan projenin çıktıları, başta tarih ve sağlık bilimleri olmak üzere diğer disiplinlerde araştırmalar yapan yerli ve yabancı araştırmacı, akademisyen, tarihçi ve öğrencilere hizmet sunmaktadır.

Projenin öncelik alanları; katma değeri ve yenilikçi çalışmaları artıracak, iş birliği, kümelenme ve disiplinler arası faaliyetlere hizmet edecek; bilginin yayılmasını, teknoloji transferini ve ticarileştirmeyi destekleyen sürdürülebilir platformların, iş modellerinin ve organizasyonların geliştirilmesidir. Projenin hedef kitlesi; akademisyenler, lisans, yüksek lisans, doktora, ön lisans ve Erasmus öğrencileri, yerli ve yabancı araştırmacılar, ülke genelinde basılı ve yazılı kültür varlıklarının ve tarihi mirasın korunması, bilgi-belge yönetimi, arşivcilik, kütüphanecilik, müzecilik, Osmanlı ve Türk tarihi ile ilgili kamu ve özel kurum/kuruluşlarda çalışan meslek grupları, tarih, kültür ve eğitim sektöründeki kişiler ve iş birliği yapılan kurum ve kuruluşlar olmuştur. Projenin nihai yararlanıcıları ise; İstanbul halkı, yurt içi ve yurt dışından konuya ilgi duyan kişiler, tüm kütüphane ve Internet kullanıcıları, yazarlar, yayıncılar, bilim ve kültür çevresi, akademisyenler, araştırmacılar, yükseköğretim ve ilk-orta öğretim öğrencileri ve potansiyel hasta ve hasta yakınları olmuştur.

 

Bezmiâlem Valide Sultan Kültürel Mirası Projesi kapsamında 23 ana faaliyet ve 8 adet alt faaliyet gerçekleştirilmiştir. Projede gerçekleştirilen tüm faaliyetler, İSTKA Proje Uygulama Rehberi, İSTKA Satın Alma Rehberi ve İSTKA Görünürlük Usul ve Esasları Rehberindeki esaslara ve İSTKA ile imzalanan sözleşme maddelerine uyularak gerçekleştirilmiştir. Proje süresince, proje faaliyet planı çerçevesinde; proje ofisinin hazırlanması, teknik şartname ve satın alma süreçleri, belge ve materyal araştırılması ve toplanması, dijital proje bellek portalı hazırlanması, basılı kaynakların ve eserlerin sayısallaştırılması ve sistem entegrasyonları, kataloglama, transkripsiyon ve çeviri süreçleri, koleksiyona ait sergi alanı kurulması, Kültür Bakanlığı'na bağlı koleksiyonerlik belgesi alınması, eser konservasyon işlemleri, çeşitli kültürel miras etkinlikleri ve eğitimler gerçekleştirilmesi ve projedeki konulara ait bilimsel yayınlar çıkarılması, gerçekleştirilen ana iş faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinden 59 adet orijinal hastane kayıt defteri proje kapsamında Üniversitemize devredilmiştir.

Proje süresi boyunca, hem Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi bünyesinde hem de farklı kurumlarda, projenin amaçlarına uygun konularda toplamda 5 sergi, 7 kültürel etkinlik ve 7 eğitim düzenlenmiştir ve 2 adet basılı kitap yayınlanmıştır. (Bezmiâlem Valide Sultan Vakfiyeleri ve Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Koleksiyonu Kataloğu) Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi tarafından 3 ayda bir çıkartılan ve tüm ilgili kurumlara dağıtılan Bezmiâlem Aktüel Dergide proje hakkında ayrı sayılarda 2 adet röportaj yayınlanmıştır. Çağdaş müzecilik standartlarına uygun olarak Koleksiyon sergileme mekânı, projeye ait proje web portalı ve dijital arşiv şeklinde 3 adet Yenilikçi Hizmet/Model/Uygulama geliştirilmiştir. Sergi alanında 4 adet dijital sergi kurgulanmıştır. Sergi alanında projeye konu olan tarihi binanın 3 boyutlu birebir ölçülerde (ölçeği küçültülmüş) 1 adet ışıklı maketi yaptırılmıştır. Projenin tüm detaylarının anlatıldığı ve bu alanda bilgi edinmek isteyenlerin faydalanabileceği ve web sayfasından herkesin erişimine açık olacak şekilde bir proje rehberi hazırlanmıştır.

Gureba-yı Müslimin Hastanesi'nin devamı olarak 2010 yılında faaliyete geçen Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Vakıf Gureba Hastanesi'nden kalan tarihi taşınabilir kültür varlıklarını bu kapsamda üniversitenin Rektörlük binasının giriş holünde korumaya almıştır. “Bezmiâlem Valide Sultan Kültürel Mirası Projesi" kapsamında çağdaş müzecilik yaklaşımıyla koleksiyondaki tüm eserler yeniden tasarlanıp sergilenmiştir.

Koleksiyon sergi alanının açılış töreninin ardından  Üniversitemiz Rektörlük Binasında yer alan 'Dr. Fatma Şakir Memik Amfi' açılışı gerçekleşti. Dr. Fatma Şakir Memik, kurucumuz Bezmialem Valide Sultan'ın kurduğu Bezmialem Valide Sultan Mektebi'nden mezun oldu. Dahiliye ihtisasını Vakıf Gureba Hastanesi'nde tamamladıktan sonra aynı hastanede poliklinik şefi olarak çalışırken Edirne Milletvekili seçildi ve üç dönem milletvekilliği yapan Memik, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın hekimleri arasında olup Vakıf Gureba hastanesinin ilk kadın hekimidir.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Koleksiyonumuzu sanal ortamda gezebilirsiniz.

Çevrimiçi ziyaret için: http://sanaltur.bezmialem.edu.tr/Koleksiyon adresini ziyaret edebilirsiniz.

 


Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Koleksiyon Sergi Açılışı Gerçekleşti