Biz Kimiz


Bezmialem Vakıf Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, Üniversite'nin iç paydaşları tarafından yürütülen veya ortak olunan Ar-Ge projelerinin başvuru, yönetim ve ticarileştirme süreçlerine yasal, idari, teknik ve bütçe konularında koordine etmek; Ar-Ge ve yenilikçilikle ilgili olarak kamu ve özel sektörle işbirliği yapmak, üretilen bilgi ve yapılan buluşları fikri mülkiyet kapsamında koruma altına almak ve uygulamaya aktarmak üzere Rektörlüğe bağlı olarak 19 Şubat 2020 tarihli 04/01 sayılı Senato ve 14 Mart 2020 tarihli 05/02 sayılı Mütevelli Heyeti kararıyla kurulmuştur.

Bezmialem TTO, Üniversite'de gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmaları ile nitelikli bilginin sanayiye aktarıldığı ve ekonomik katma değer sağlayan sürdürülebilir bir yapı oluşturmaktadır.

 

Bezmilem TTO, hizmetlerini 5 ayrı modülde sunmaktadır.

Modül 1: Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri

Üniversitenin iç paydaşlarının ve dış paydaşlarının, Ar-Ge projeleri yürütme, proje geliştirme, teknoloji, buluş ve girişimcilik konularında bilgi sahibi kılınmasını kapsar.

Modül 2: Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler

Üniversite iç paydaşlarının ulusal ve uluslararası hibe destek programlarından yararlanması için bilgilendirme, projelendirme ve idari destek işlemlerinin yürütülmesini kapsar.

Modül 3: Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Proje Geliştirme-Yönetim Hizmetleri

Üniversitenin sahip olduğu akademik bilgi birikiminin özel sektör Ar-Ge projelerinde kullanılmasını kapsar.

Modül 4: Fikri Sınai ve Mülkiyet Hakların Korunması ve Lisanslama Hizmetleri

Üniversitede fikri mülkiyet kapsamında değerlendirilebilecek proje ve çalışmaların belirlenmesi, fikri mülkiyet yönetimi çerçevesinde tescil işlemleri, fikri mülkiyetin pazarlanması, lisanslanması ile ilgili işlemlerin yürütülmesini kapsar.

Modül 5: Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri

Yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik olarak Üniversitenin iç paydaşları tarafından yürütülecek girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesini kapsar.