İLETİŞİM ENGLISH Ara SEARCH
Öğrenci Başvuru Süreci


ÖĞRENCİ BAŞVURU SÜRECİ


Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü eğitim başvuru süreçleri, Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği,  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Uygulama Esasları  ve Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp-Bilim Doktorası Bütünleşik Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi kapsamında gerçekleşmektedir. 

Çevrim içi Başvuru için Tıklayınız.

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne aşağıdaki statülerde öğrencilik için başvuru ve kabulü yapılabilmektedir:

 • Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü
 • Doktora programlarına öğrenci kabulü
 • Tıp Fakültesi Tıp-Bilim Doktorası Bütünleşik Program öğrenci kabulü
 • Yabancı uyruklu öğrenci kabulü
 • Özel öğrenci kabulü
 • Yatay geçişle öğrenci kabulü

Öğrenci başvuru süreci ile ilgili genel kurallar aşağıda yer almaktadır.

 • Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde öğrenci olmak için yapılacak başvurular “Çevrim içi​" olarak alınmakta olup posta ile başvuru kabul edilmemektedir. Başvuru sırasında doldurulan bilgiler adayın beyanı olarak kabul edilmektedir.
 • Anabilim dalları tarafından istenen özel koşullar ile yönetmeliklerce belirlenen kurallara uygun olmayan başvurular reddedilmektedir.
 • Başvuru esnasında mezuniyet durumunu gösterir Genel Akademik Not Ortalaması (GANO) YÖKSİS üzerinden kontrol edilmektedir. Eğer YÖKSİS'ten gerekli bilgiler alınamazsa başvuru reddedilmektedir. YÖKSİS bilgilerinin güncellenmesi için mezun olduğunuz fakülte/enstitü öğrenci işleri sorumlusu ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.
 • Adaylar, bilimsel değerlendirme sınavına girmeye hak kazanan aday öğrenci listelerini ve sınav sonuçlarını Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü internet adresi üzerinden takip edebilmektedir. Lisansüstü programlara öğrenci alım sürecine ilişkin adaylara Enstitünün resmi internet adresinden yapılan duyurular tebliğ mahiyetinde olup ayrıca herhangi bir yolla tebligat yapılmamaktadır.
 • Adayların transkriptlerinde hem 4'lük not sistemi puanları hem de üniversitelerin 100'lük sistemdeki puanları olması halinde 4'lük sistemdeki puanlarını online başvuru sistemine girmeleri gerekmektedir. 
 • Çevrim içi yüklenen belgelerin eksik/hatalı olması durumunda öğrencinin başvurusu hatalı olarak kaydedilmekte olup sisteme eklemiş olduğu e-posta adresine ilgili belgelerde düzenleme yapabilmesi için konuyla ilgili geri bildirim yapılmaktadır.
 • Evraklarında tahrifat ve/veya sahtecilik olduğu görülenlerin başvuruları, kayıtları ve/veya öğrencilikleri iptal edilir.
 • Adayların bilimsel değerlendirme sınavlarından (yazılı/sözlü) herhangi birine katılmamaları durumunda başarısız sayılmakta olup sıralamaya alınmamaktadır.

 

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Senato Kararları ve Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği ile Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Uygulama Esaslarına uygun olarak her program için her başvuru döneminde özel şartlar ilan edilebilmektedir. 

İLGİLİ UYGULAMA ESASLARI MADDELERİ

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru

MADDE 34 –

(1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruya ilişkin esaslar şunlardır:

 1. Adayın Lisans derecesine sahip, olması gerekir.
 2. Tezli Yüksek Lisans programları için; ALES'ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 veya YÖK tarafından ALES ile eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası sınavlardan alınmış bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuracak adaylarda ALES puan koşulu aranmaz.
 3. Yabancı dil şartı aranan Yüksek Lisans Programları için; YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan alınacak puan, ilgili Anabilim Dalının teklifi ile Enstitü Kurulunca belirlenir ve Senato tarafından onaylanır.
 4. Dörtlük veya beşlik sistemdeki lisans not ortalamasının, YÖK'ün yayınladığı eşdeğerlik tablosu kullanılarak dönüştürüldükten sonra en az 60 eşdeğer puana sahip olması gerekir.
 5. Başvuruda bulunduğu program için ilan şartlarını karşılaması gerekir.
 6. Üniversite Senato kararıyla, bu Uygulama Esaslarında belirlenen ALES barajının üzerinde bir puan, asgari puan olarak belirlenebilir.
 7. Yabancı Dil puanları için alt sınırlar ve eşdeğerleri, Anabilim Dallarının önerisi ve Enstitü Kurulu kararıyla her program için farklı olarak belirlenebilir ve Senato tarafından onaylanır.
 8. Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği YÖK tarafından yayımlanan kararlara göre belirlenir.
 9. Senato tarafından belirlenen ayrı bir puan yoksa başvurularda standart puan koşulu aranır.
 10. Yabancı Uyruklu adayların başvurularında, 14. madde de belirtilen yabancı uyruklu öğrenci başvuru ve kabul şartlarını karşılamaları gerekir.

​ 

Doktora programlarına başvuru

MADDE 48 –

Doktora programlarına başvurabilmek için aranan şartlar şunlardır:

(1)   Doktora Programlarına yapılacak başvurularda;

 1. Hazırlık sınıfları dahil en az on yarıyıl eğitim alınmış olan lisans diplomasına veya,
 2. Tıp, Diş hekimliği, Veterinerlik ve Eczacılık Fakültesi diplomasına veya,
 3. Tezli yüksek lisans diplomasına veya,
 4. Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmak gerekir. Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.
 5. ALES'ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 veya YÖK tarafından ALES ile eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası sınavlardan muadili bir puan almış olmak,
 6. Anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası bir yabancı dil sınavından muadili bir puan almış olmak,
 7. Dörtlük veya beşlik sistemdeki yüksek lisans not ortalamasının, YÖK'ün yayınladığı eşdeğerlik tablosunda dönüştürülerek, bu tabloda en az 60 eşdeğer puana sahip olmak,
 8. Başvuruda bulunduğu program için ilan şartlarını karşılıyor olmak,
 9. Yabancı uyruklu adayların başvurularında, 14. madde de belirtilen yabancı uyruklu öğrenci başvuru ve kabul şartlarını karşılamaları gerekir.

(2)  Lisans diplomasıyla doktora programlarına yapılacak başvurularda;

 1. ALES'ten başvurduğu programın puan türünde en az 80 veya YÖK tarafından ALES ile eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası sınavlardan alınmış bu puan muadili bir puan almış olmak,
 2. Anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
 3. Dörtlük veya beşlik sistemdeki lisans not ortalamasının, YÖK tarafından yayınlanan eşdeğerlik tablosuna göre dönüştürülerek, en az 75 eşdeğer puana sahip olmak,
 4. Başvuruda bulunduğu program için ilan şartlarını karşılamak gerekir.

   
 1. Temel tıp bilimleri doktora programına yapılacak başvurularda;

   

1.      Tıp, Diş Hekimliği, Veterinerlik Fakültesi veya Yüksek Lisans mezunu olmak,

2.      TUS Temel Tıp Puan türünde en az 50 veya ALES'ten sayısal puan türünde en az 55 puan almış olması gerekir. Sadece tıp fakültesi mezunu adayların TUS Temel Tıp Puanı kabul edilir.

3.      Anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan almış olmak,

4.      Dörtlük veya beşlik sistemdeki lisans not ortalamasının, YÖK tarafından yayınlanan eşdeğerlik tablosuna göre dönüştürülerek, en az 60 eşdeğer puana sahip olmak,
​​​​ 

 

 1. Başvuruda bulunduğu program için ilan şartlarını karşılaması gerekir.

6.      Temel Tıp Puanı, TUS Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7 ve Klinik Tıp Bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

 

Lisansüstü başvurularının değerlendirilmesi

Ön Değerlendirme

MADDE 7–

(1)Sınav Jürisi; müracaatlarda, müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kontenjanın on katına kadar adayı, ALES/TUS-Temel Tıp Puanının % 60'ı, lisans veya yüksek lisansnot ortalamasının %40'ını dikkate alarak belirler ve ilgili Enstitüye bildirir. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır.Başvuru sayısının ilan edilen kadronun on katından az olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır. Adaylar ön değerlendirmede dikkate alınan puanlarıyla birlikte Enstitünün internet sayfasında ilan edilir.

(2) Yabancı uyruklu kontenjanlara başvuran adaylara ön değerlendirme yapılmaz.

Sözlü, yazılı ve/veya uygulama sınavları

MADDE 8-

(1) Sözlü/yazılı/uygulama sınavları, sınav jürisi tarafından; adayların mesleki ifade ve bilgi becerisi ile anlatım yeteneğini ölçecek şekilde sözlü ve/veya alanla ilgili bilgi düzeyini ölçecek şekilde yazılı ve/veya becerilerini ölçecek şekilde uygulama sınavı olarak yapılır. Sınavın ne şekilde yapılacağına ilgili anabilim dalı başkanlığınca karar verilir. Sözlü ve/veya yazılı ve/veya uygulama sınavları yapılan adayların sınav puanı, ilgili sınavların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

(2) Sınav jürisi sözlü/yazılı/uygulama sınavlarının nesnel, ölçülebilir ve denetlenebilir olmasını sağlar. Raportör olarak belirlenen üye, sözlü sınavın soru ve cevaplarını tutanak altına alır.

(3) Yabancı uyruklu kontenjanlara başvuran adayların tamamı yazılı ve/veya sözlü ve/veya uygulama sınavına alınır.

Değerlendirme

MADDE 9 –

 (1) Tezli/tezsiz yüksek lisans programına giriş için başarı notu; ALES sınav notunun %60'ı, lisans mezuniyet notunun %20''si ve ilgili anabilim dalı başkanlığınca yapılan bilimsel değerlendirme sınav notunun %20'si dikkate alınarak hesaplanır.

Başarı notu 100 puan üzerinden 60'ın altında kalan adaylar başarısız sayılır.Sınav jürisi, ilan edilen kontenjan sayısı kadar adayı başarı sırasına göre belirler ve ilgili enstitüye bildirir.

(2) Doktora programına giriş için başarı notu; ALES sınav notunun %60'ı, yüksek lisans mezunları için yüksek lisans mezuniyet notunun /lisans mezunları için lisans mezuniyet notunun %20'si ve ilgili anabilim dalı başkanlığınca yapılan bilimsel değerlendirme sınav notunun %20'si dikkate alınarak saptanır. Başarı notu 100 puan üzerinden 70'in altında kalan adaylar başarısız sayılır. Sınav jürisi, ilan edilen kontenjan sayısı kadar asıl ve kontenjan sayısının iki katı kadar yedek adayı başarı sırasına göre belirler ve ilgili enstitüye bildirir.

(3) Yabancı uyruklu kontenjanlarına başvuran adayların tezli/tezsiz yüksek lisans programına giriş için başarı notu lisans not ortalamasının %40'ı ve ilgili anabilim dalı başkanlığınca yapılan bilimsel değerlendirme sınav notunun % 60'ı dikkate alınarak hesaplanır. Sınav jürisi, ilan edilen kontenjan sayısı kadar asıl ve kontenjan sayısının iki katı kadar yedek adayı başarı sırasına göre belirler ve ilgili enstitüye bildirir.

(4) Yabancı uyruklu kontenjanlarına başvuran adayların doktora programına giriş i ç i n başarı notu; yüksek lisans mezunları için yüksek lisans mezuniyet notunun/ lisans mezunları için lisans mezuniyet notunun %40'ı ve ilgili anabilim dalı başkanlığınca yapılan bilimsel değerlendirme sınav notunun % 60'ı dikkate alınarak hesaplanır.Başarı notu; tezli/tezsiz yüksek lisans programı için 100 puan üzerinden 60'ın altında kalan adaylar, doktora programı için ise100 puan üzerinden 70'in altında kalan adaylar başarısız sayılır. Sınav jürisi, ilan edilen kontenjan sayısı kadar asıl ve başarı şartını taşıyan diğer adaylar başarı sırasına göre yedek aday olarak ilan edilir. Belirlenen süre içinde asıl adaylardan başvuru yapılmaması halinde sırayla yedekler çağrılır.

Ön değerlendirme ve değerlendirme yapılırken;

MADDE 10- (1)

a) Doktora programlarına başvuracak adaylar için lisans diploması ile doğrudan yapılacak başvurularda lisans, yüksek lisans diploması ile yapılacak başvurularda yüksek lisans diploması not ortalaması dikkate alınır.

b) Yüksek lisans programlarına başvuracak adaylar için lisans not ortalaması dikkate alınır.

c) Sadece Temel Tıp Bilimlerinde doktora programına başvuracak Tıp Fakültesi mezunu adaylar için ALES puanı yerine TUS Temel Tıp Puanı baz alınabilir.

d) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmayıp adayların değerlendirme işlemleri için Üniversite Senatosu tarafından belirlenen puan baz alınır.

Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

MADDE 11–

(1) Sınavlarda başarılı olan adaylar, başarı puanları esas alınarak ilan edilir. En fazla, ilan edilen kontenjan sayısı kadar yedek aday da ilan edilebilir.

(2) Programa kayıt hakkı kazanmasına rağmen ilgili eğitim-öğretim yılı akademik takviminde belirtilen günlerde kayıt yaptırmayarak haklarını kaybeden adayların yerine, yedek adaylar başarı puanları esas alınarak kabul edilirler. 

Enstitüye kayıt yaptırma

MADDE 12-

(1) Kazanan adaylar, ilgili enstitü tarafından istenen belgeleri, süresi içinde teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya noter ya da enstitü onaylı örnekleri kabul edilir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler.

(2) Belgelerinde tahrifat bulunanlar ile belgelerindeki eksikliği süresi içinde gideremeyenlerin kayıtları yapılmaz.

 

Yabancı uyruklu ve eğitimini yurt dışında tamamlamış Türk uyruklu öğrenci başvuru şartları ve kabul

MADDE 14–

(1) Eğitim dili Türkçe olan bir lisansüstü programa başvuran yabancı uyruklu adayların TÖMER belgesine sahip olmaları, (lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimlerini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamlayan yabancı uyruklu adaylar için TÖMER belgesi gerekliliği aranmaz.)

(2) Dörtlük veya beşlik sistemdeki lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamasının, YÖK'ün yayınladığı eşdeğerlik tablosunda dönüştürülerek, bu tabloda en az 60 eşdeğer puana sahip olmaları,

(3)  Başvuruda bulunduğu ilan şartlarını karşılamaları,

(4) Yüzde yüz yabancı dilde eğitim veren lisansüstü programlara başvurularda adayların; eğitim görecekleri dilde YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 70 puan veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası bir yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almış olmaları,

(5) Yabancı uyruklu adayların diğer doktora programlarına yapacakları başvurularda; YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası bir yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almış olmaları,

(6) Anadili İngilizce olan yabancı uyruklu adaylar 5. Maddeden muaftır.

(7) Yabancı uyruklu adayların, kesin kayıt tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde ikamet iznini ilgili Enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.

(8) Yabancı uyruklu ve lisans ve/veya yüksek lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türk uyruklu adayların lisansüstü programlara başvurularında; YÖK'den alınmış lisans ve/veya yüksek lisans eğitiminin denklik belgesine sahip olmaları,Tıp Doktorluğu, Diş Hekimliği ve Eczacılıkta uzmanlık alanları dışında eğitimini tamamlayan Yabancı uyruklu adayların, YÖK'den verilen Okul Tanıma yazısına sahip olmaları gerekmektedir. 

Özel öğrenciler

MADDE 15–

(1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul kayıt yaptırabilirler.

(2) Özel öğrencilere ilişkin esaslar şunlardır;

a) Özel öğrencilere diploma veya derece verilmez. Ancak izledikleri programlarda aldıkları dersleri ve notlarını gösterir bir belge verilir.

b) Özel öğrencilerin derslere kayıt olabilmeleri için ilgili dersleri açan anabilim dallarından onay almaları ve mali yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekir.

c) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamazlar, ancak öğrencilerin derse devam, sınav, disiplin ve bunlara benzer yükümlülükleri yerine getirmeleri zorunludur.

d) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.

e) Üniversitelerde özel öğrencilik statüsünde alınan derslerin kredileri, öğrencilik hakkı kazanılan programın derslerinin kredilerine sayılabilir.

f) Lisansüstü programlarda kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler, ilgili lisansüstü eğitimde verilen derslerin %50'sini geçemez. Muafiyet durumu anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Kurum dışı ve kurum içi yatay geçiş yolu ile kabul

MADDE 16–

(1) Üniversite içinde başka bir enstitü/anabilim dalı veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarında bilimsel hazırlık hariç en az bir yarıyılı tamamlamış, bulunduğu programın tamamlanabilmesi için azami öğrenim süresinin yarısını henüz tamamlamamış, disiplin cezası almamış, ayrılacağı lisansüstü programdaki geçiş yapacağı yarıyıla kadar olan derslerinin tümünü normal süresi içinde başarmış, doktora tez önerisi henüz kabul edilmemiş ve enstitünün asgari başvuru koşullarını sağlamış öğrenciler, lisansüstü programlar için belirlenen kurum içi ve kurum dışı kontenjanlar dahilinde yatay geçiş yoluyla kabul edilebilirler.

(2) Yatay geçiş yoluyla alınacak öğrenci sayıları, ilgili anabilim dallarının görüşleri alınarak ilgili Enstitü Yönetim Kurulunda belirlenir ve Rektörlük onayı sonrasında akademik takvimde belirtilen başvuru tarihlerinde Enstitü internet sayfasında yayımlanır.

(3) Kurum içi ve kurum dışı yatay geçiş başvurularının kabul edilebilmesi için öğrencinin, akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde ilgili enstitü müdürlüklerine başvuru dilekçesi ile birlikte 16. Maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgeler ile başvuru yapması gerekmektedir.

(4) Yatay geçiş için başvuran öğrencinin not dökümü ve ders içerikleri ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından değerlendirilir, geçiş işlemi anabilim dalı başkanlığınca uygun görülen adayların, yatay geçiş işlemi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Anabilim dalı başkanlığı tarafından gerekli görülmesi halinde ilgili öğrencinin müracaat ettiği program için ek ders alması önerilebilir.

(5) Başvuran öğrencilerden, aldığı dersler yatay geçiş yapabilmek için anabilim dalınca uygun görülen adaylar, anabilim dalınca GANO'ya göre asıl ve yedek olarak sıralanarak Enstitü Yönetim Kurulu kararı sonrasında ilgili Enstitünün internet sayfasında ilan edilirler.

(6) 16. Maddenin birinci fıkrasındaki şartları sağlayarak, Tezsiz Yüksek Lisans Programından Tezli yüksek lisans programına geçiş yapmak isteyen öğrencinin, tezsiz yüksek lisans programında aldığı dersler, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

(7) Üniversitede bir yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenciler, 16. Maddenin birinci fıkrasındaki şartları sağlayarak, kurum içi kontenjan bulunması durumunda üniversitenin başka bir yüksek lisans veya doktora programına geçiş yapabilirler.

Tıp-Bilim Doktorası Bütünleşik Programı 

MADDE 8 – (Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp-Bilim Doktorası Bütünleşik Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi)

(1) Tıp-bilim doktorası bütünleşik programına sadece fakültede eğitimini sürdürmekte olan ve ikinci sınıfı bitiren Tıp Fakültesi öğrencileri, yazılı ve sözlü sınavla kabul edilebilir.

(2) Programa kabul edilecek öğrenci sayısı, her eğitim ve öğretim yılı başında Eğitim Koordinatörlüğü tarafından belirlenerek Fakülte Yönetim Kuruluna iletilir, Senato tarafından onaylanır.

(3) Öğrencinin programa kabul edilebilmesi için gerekli olan asgari koşullar şunlardır: a. Tıp fakültesine yerleşmede esas alınan Yükseköğretim Kurumları Sınavı Alan Yeterlilik Testinde, ilgili puan türünde başarı sırasının ilk 5000'de yer alması. b. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından en az 80 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili puan alması. c. Tıp Fakültesi birinci ve ikinci sınıflarının genel akademik not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması. d. En az 80 ALES puanı almış olması. e. Program kabulünde yapılacak olan yazılı ve sözlü sınavda en az 70 puan almış olması.

(4) Yazılı ve sözlü sınav yapılır.

(5) Yazılı ve sözlü sınav puanının aritmetik ortalamasının %50'si; 4 lük sistemdeki GANO ortalamasının YÖK'ün yayınladığı eşdeğerlik tablosuna göre dönüştürülmüş puanının %40'ı ve üniversiteye yerleştirme puanının %10'u dikkate alınarak başarı değerlendirmesi yapılır. Sınav jürisi ilan edilen kontenjan sayısı kadar adayı başarı sırasına göre belirler.

(6) Değerlendirme sonucunda kazanan öğrenci sayısı açılan kontenjandan daha az olabilir.