İLETİŞİM ENGLISH Ara SEARCH
Program Yeterlilikleri


 Program Yeterlilikleri

  1. Hizmet Sunucusu  

 • Fizik muayene dahil tanı girişimlerini, araçlarını ve bilişim teknolojisini uygun ve ​tam olarak kullanır

 • Tedavi girişimlerini, araçlarını ve bilişim teknolojisini uygun ve tam olarak kullanır

 • Koruyucu hekimlik girişimleri, araçlarını ve bilişim teknolojisini uygun ve tam olarak kullanır

 • Görev tanımında yer alan girişim/yöntemleri, araçlarını ve bilişim teknolojilerini uygun ve tam olarak kullanır

 • Hizmetini güncel ve uygun bilgilere dayanarak sunar

 • Hizmet sunumunda kendisinin ve diğer sağlık çalışanlarının sınırlılıklarına ve etkinlik alanlarına uygun destek alır

 • Acil tıbbi durumlarda uygun ve etkili tanı ve tedavi girişimlerinde bulunur​

 • Adli tıbbi durumlarda uygun ve etkili hizmet sunar

 • Tıbbi laboratuvar ve görüntüleme gibi yüksek maliyetli yöntemleri maliyet etkili kullanır

 • Çok sayıda tıbbi durumu etik ve etkili biçimde önceliklindedir

 • Tıbbi durumların çözümünde zaman maliyetini uygun biçimde ayarlar


  2. Mesleki değer ve sorumluluk           

 • Tıp etiğine ve mesleki kurallara uyar

 • ​Mesleğinin bilimsel gelişimine katkı verir

 • Kendisinin ve meslektaşlarının sağlığını koruyarak hizmeti süreklileştirir

 • Mesleki mevzuata uygun davranır.

 • Hasta mahremiyetine ve hasta verilerinin gizliliğine önem verir

 • Tüm mesleki uygulamalarında uygun şekilde onam alır

 • Mesleki haklarının bilincindedir ve gelişimine destek verir

 • Hasta haklarına uygun mesleki uygulama yapar


  3. Ekip üyesi               

 • Ekibe uygun ve etkili katılım sağlar

 • Ekip içi çatışmalarda çözümcül olur

 • Multidisipliner görevlerde işbirliği yapar

 • Ekip çalışmasında ekibin başarısını ön planda tutar

 • Ekip çalışanlarının sınırlıklarına ve görevlerine saygı gösterir

 • Ekip içi görevlerini tam ve zamanında yapar

 • Ekibin üretken olması için çaba gösterir


  4. Öğrenen ve öğreten             

 • Sürekli öğrenmeyi önemser ve öğrenir (bilgi ve deneyimini geliştirir)

 • Tıbbi bilgiyi eleştirel gözle değerlendirir

 • Kendisi dışındakilerin de öğrenmesini destekler

 • Bilimsel veri eksikliğini fark eder, araştırır ve yaygınlaştırır

 • Hastaya, yakınlarına ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar

 • Yaşam boyu öğrenme sorumluluğunu üstlenir


  5. Yönetici                            

 • Sağlık hizmetinin etkinliğini arttırmayı önemser ve katılır

 • Klinik yönetimini genel/yerel mevzuata uygun yürütür

 • Kısıtlı kaynakları etkili kullanır

 • Gereğinde liderliği üstlenir

 • Profesyonellik ilkelerine uygun davranır

 • Olağan üstü durumlarda yönetsel sorumluluk alır

 • Sağlık alanındaki olayları/gelişmeleri izler ve değerlendirir


  6. Bilimsellik              

 • Vücudun normal ve anormal işlevlerini fark ederek klinik uygulama yapar

 • Bir bilimsel kanıtı basit ve etkili biçimde raporlar

 • Bilimin açıklayamadığı/bilgisi dâhilinde olmayan patogenez durumlarını merak eder

 • Kullandığı farmakolojik maddelerin etkinliklerini, etkileşimlerini ve yan etkilerini fark ederek kullanır

 • Klinik uygulamasının her aşamasında kanıta dayalı uygulama yapar

 • Tıbbi kanıtları eleştirel olarak değerlendirir

 • Mesleki bilimsel dili kullanır

 • Bilimsel araştırma tasarlama sorumluluğunu üstlenir

 • Bilimsel araştırmaya dönüşebilen klinik sorular oluşturur

 • Bilimsel toplantıları yeterliliğinin ötesinde yeni bilgiye ulaşmak için kullanır

 • Bilimsel araştırmalar içinde araştırma kurallarına uygun yer alır


  7. İletişim kuran        

 • Hastanın sorununun anlaşıldığına ve çözüldüğüne kanaat getirmesini önemser

 • Hasta ve yakınlarının bilgi ve görüşlerini dinler ve dikkate alır

 • Hasta ile ilgili tüm sağlık çalışanlarının bilgi ve görüşlerini dikkate alır

 • Hastaya, yakınlarına ve ilgili sağlık çalışanlarına uygun sözlü bilgilendirme yapar

 • Hasta için tüm paydaşların katılımı ile bakım/gelişim planı oluşturur

 • Hasta ile ilgili tüm sağlık çalışanları ve kurumları uygun şekilde yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir

 • Hizmetle ilgili uygun yazılı kayıt ve bilgilendirme yapar

 • Mesleki sosyal çevresi ile tutarlı ve düzeyli bir ilişki sürdürür

 • Mesleki süreçlerin tamamında kültürel farklılıkları gözeterek iletişim kurar

 • Mesleki süreçlerin tamamında muhataplarını etkili biçimde dinler, anlar ve cevaplar


  8. Sağlık koruyucusu

 • Hastanın sağlığını korur ve geliştirir

 • Yakın bölgedeki nüfusun sağlığının korunması ve geliştirilmesinde yer alır

 • Ülke nüfusunun sağlık göstergelerinin tespitinde yer alır

 • Ülke nüfusunun sağlığının korunması ve geliştirilmesinde aktif ve etkili biçimde yer alır

 • Çevreyi koruma etkinliklerine aktif katılım sağlar

 • İş güvenliği uygulamalarına aktif katılım sağlar

 • İnsan sağlığının korunması ve geliştirilmesinde aktif ve etkili biçimde yer alır