İLETİŞİM ENGLISH Ara SEARCH
Tıp Fakültesi Amaç ve Hedefleri


 Stratejik Amaçlar ve H​edefler


Eğitim ve Danışmanlık

Fakültemizde akademisyen ile öğrenci seviyesini ve eğitim alt yapısını en yüksek düzeyde tutarak mesleki erdemleri karakter haline getirmiş, akademik ve liderlik yetkinliklerine sahip, yerel ve küresel sağlık sorunlarına hakim, kanıta dayalı tıp uygulama becerisi olan hekimler yetiştirmek.

 

Araştırma

Bilim ve teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak güncel ve önemli sağlık sorunlarının çözümüne yönelik bilime katkı sağlayan temel, klinik ve toplumsal çalışmaları yaparak literatüre kazandırmak.

 

Hizmet

Kalitede sürekliliği, hizmette çeşitliliği hedefleyen, akademik personel ve tıp öğrencilerinin bilimsel ve eğitsel niteliğini yükselten, kar amacı olmayan bir sağlık hizmeti sunmak.


Kaynak Oluşturma

Bilimsel araştırma ve kaynak oluşturma kültürünü devam ettirebilmek için ulusal ve uluslararası kaynakları değerlendirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.


Kurumsallaşmak
Bezmialem vakıf kültürüne bağlı kalarak, kurumun amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi için kalite yönetim standartlarına göre paydaşlarının yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, denetlenmesi, sürekliliğinin sağlanması ve kurum aidiyetinin artırılması.


BVU MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİMİNİN AMACI

Fakültemizde, sağlıkla ilgili tüm süreçlerde, insani ve etik değerler başta olmak üzere amaçlanmıştır;

 • Biyolojik, psikolojik ve sosyal alanları kapsayan bütüncül yaklaşım sergileyen,
 • Hekimlik uygulamalarını insani ve mesleki değerler doğrultusunda, kanıta dayalı, bilerek yapan,
 • Sürekli mesleki ve bireysel gelişime açık,
 • Sağlıkla ilgili tüm süreçleri bireysel ve toplumsal faydayı önceleyecek şekilde, nitelikli hekimlerin yetişmesi amaçlanmıştır.

BVU TIP FAKÜLTESİ EĞİTİMİNİN HEDEFLERİ

  1. Hizmet Sunucusu       
 • Fizik muayene dahil tanı girişimlerini, araçlarını ve bilişim teknolojisini uygun ve  tam olarak kullanır
 • Tedavi girişimlerini, araçlarını ve bilişim teknolojisini uygun ve tam olarak kullanır
 • Koruyucu hekimlik girişimleri, araçlarını ve bilişim teknolojisini uygun ve tam olarak kullanır
 • Görev tanımında yer alan girişim/yöntemleri, araçlarını ve bilişim teknolojilerini uygun ve tam olarak kullanır
 • Hizmetini güncel ve uygun bilgilere dayanarak sunar
 • Hizmet sunumunda kendisinin ve diğer sağlık çalışanlarının sınırlılıklarına ve etkinlik alanlarına uygun destek alır
 • Acil tıbbi durumlarda uygun ve etkili tanı ve tedavi girişimlerinde bulunur
 • Adli tıbbi durumlarda uygun ve etkili hizmet sunar
 • Tıbbi laboratuvar ve görüntüleme gibi yüksek maliyetli yöntemleri maliyet etkili kullanır
 • Çok sayıda tıbbi durumu etik ve etkili biçimde önceliklindedir
 • Tıbbi durumların çözümünde zaman maliyetini uygun biçimde ayarlar

  2. Mesleki değer ve sorumluluk
 • Tıp etiğine ve mesleki kurallara uyar
 • Mesleğinin bilimsel gelişimine katkı verir
 • Kendisinin ve meslektaşlarının sağlığını koruyarak hizmeti süreklileştirir
 • Mesleki mevzuata uygun davranır.
 • Hasta mahremiyetine ve hasta verilerinin gizliliğine önem verir
 • Tüm mesleki uygulamalarında uygun şekilde onam alır
 • Mesleki haklarının bilincindedir ve gelişimine destek verir
 • Hasta haklarına uygun mesleki uygulama yapar

  3. Ekip üyesi       
 • Ekibe uygun ve etkili katılım sağlar
 • Ekip içi çatışmalarda çözümcül olur
 • Multidisipliner görevlerde işbirliği yapar
 • Ekip çalışmasında ekibin başarısını ön planda tutar
 • Ekip çalışanlarının sınırlıklarına ve görevlerine saygı gösterir
 • Ekip içi görevlerini tam ve zamanında yapar
 • Ekibin üretken olması için çaba gösterir

  4. Öğrenen ve öğreten   
 • Sürekli öğrenmeyi önemser ve öğrenir (bilgi ve deneyimini geliştirir)
 • Tıbbi bilgiyi eleştirel gözle değerlendirir
 • Kendisi dışındakilerin de öğrenmesini destekler
 • Bilimsel veri eksikliğini fark eder, araştırır ve yaygınlaştırır
 • Hastaya, yakınlarına ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar
 • Yaşam boyu öğrenme sorumluluğunu üstlenir

  5. Yönetici                  
 • Sağlık hizmetinin etkinliğini arttırmayı önemser ve katılır
 • Klinik yönetimini genel/yerel mevzuata uygun yürütür
 • Kısıtlı kaynakları etkili kullanır
 • Gereğinde liderliği üstlenir
 • Profesyonellik ilkelerine uygun davranır
 • Olağan üstü durumlarda yönetsel sorumluluk alır
 • Sağlık alanındaki olayları/gelişmeleri izler ve değerlendirir

  6. Bilimsellik       
 • Vücudun normal ve anormal işlevlerini fark ederek klinik uygulama yapar
 • Bir bilimsel kanıtı basit ve etkili biçimde raporlar
 • Bilimin açıklayamadığı/bilgisi dâhilinde olmayan patogenez durumlarını merak eder
 • Kullandığı farmakolojik maddelerin etkinliklerini, etkileşimlerini ve yan etkilerini fark ederek kullanır
 • Klinik uygulamasının her aşamasında kanıta dayalı uygulama yapar
 • Tıbbi kanıtları eleştirel olarak değerlendirir
 • Mesleki bilimsel dili kullanır
 • Bilimsel araştırma tasarlama sorumluluğunu üstlenir
 • Bilimsel araştırmaya dönüşebilen klinik sorular oluşturur
 • Bilimsel toplantıları yeterliliğinin ötesinde yeni bilgiye ulaşmak için kullanır
 • Bilimsel araştırmalar içinde araştırma kurallarına uygun yer alır

  7. İletişim kuran 
 •   Hastanın sorununun anlaşıldığına ve çözüldüğüne kanaat getirmesini önemser
 •   Hasta ve yakınlarının bilgi ve görüşlerini dinler ve dikkate alır
 •   Hasta ile ilgili tüm sağlık çalışanlarının bilgi ve görüşlerini dikkate alır
 •   Hastaya, yakınlarına ve ilgili sağlık çalışanlarına uygun sözlü bilgilendirme yapar
 •   Hasta için tüm paydaşların katılımı ile bakım/gelişim planı oluşturur
 •   Hasta ile ilgili tüm sağlık çalışanları ve kurumları uygun şekilde yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir
 •   Hizmetle ilgili uygun yazılı kayıt ve bilgilendirme yapar
 •   Mesleki sosyal çevresi ile tutarlı ve düzeyli bir ilişki sürdürür
 •   Mesleki süreçlerin tamamında kültürel farklılıkları gözeterek iletişim kurar
 •   Mesleki süreçlerin tamamında muhataplarını etkili biçimde dinler, anlar ve cevaplar

  8. Sağlık koruyucusu     
 • Hastanın sağlığını korur ve geliştirir
 • Yakın bölgedeki nüfusun sağlığının korunması ve geliştirilmesinde yer alır
 • Ülke nüfusunun sağlık göstergelerinin tespitinde yer alır
 • Ülke nüfusunun sağlığının korunması ve geliştirilmesinde aktif ve etkili biçimde yer alır
 • Çevreyi koruma etkinliklerine aktif katılım sağlar
 • İş güvenliği uygulamalarına aktif katılım sağlar
 • İnsan sağlığının korunması ve geliştirilmesinde aktif ve etkili biçimde yer alır

BVU TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA AMACI

Bilim ve teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak, güncel ve önemli sağlık sorunlarının çözümüne yönelik, bilime katkı sağlayan, temel klinik ve toplumsal çalışmaları yaparak literatüre kazandırmak

 
BVU TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA HEDEFLERİ

 • Fakültemizde bilimsel araştırmalara olanak sağlayacak teknik donanım, altyapı güçlendirilmesi ve eleman desteğini sağlamak,
 • Etik ilkelere uygun, bilime ve insanlığa katkı sağlayacak, özgün araştırmalar planlamak ve yapmak,
 • Hazırlanan bilimsel projelerin üniversitemizce maddi olarak desteklenmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak,
 • Tıp fakültesi öğretim üyelerinin bilimsel araştırma yapma, bilimsel proje hazırlama ve nitelikli dergilerde yayınlanmasını teşvik etme,
 • Mevcut bilimsel dergimizin gelişmesini, güçlenmesini ve uluslararası indekslere girmesini sağlamak,
 • Bilimsel ortamlarda tamamlanan araştırmaların paylaşımını teşvik etmek.

BVU TIP FAKÜLTESİ HİZMET AMACI

İnsanı odaklayan, toplumsal sorumluluğunun bilincinde, kalitede sürekliliği, hizmette çeşitliliği hedefleyen, akademik personel ve tıp öğrencilerinin bilimsel ve eğitsel niteliğini yükselten, güven duyulan, etik ilkelere uyulan, kar amacı olmayan, şeffaf ve etkili bir sağlık hizmeti sunmak.


BVU TIP FAKÜLTESİ HİZMET HEDEFLERİ

 • Odak noktasına insanı alan ve kurum yararı gözeten,
 • Hasta, hasta yakını ve çalışanların bireysel haklarını koruyan, 
 • Hastane yönetimi ile çalışanlar arasında ve çalışanlar ile hizmet kullanan kişiler arasında bu güvenin örselenmeden ve gittikçe geliştirilerek hizmetlere yansıtılmasını esas tutan,
 • Hizmet alıcıların ayrım gözetmeksizin eşit muamele gördüğü ve eşit haklara sahip olduğu, bir ortamın oluşmasını önceleyen,
 • Yönetim sorumluluğunu ve faaliyetleri bütün çalışanlar tarafından iyice anlaşılıp desteklendiği bir sağlık politikası oluşturmayı hedefleyen,
 • Kaynakların amaca yönelik olarak örgütlenmesinde ve hizmet verilen toplumun sağlık düzeyine en fazla katkının sağlanmasında gereken bilgi, teknoloji ve sistem ile çalışılmasına olanak sağlayan,
 • Hizmetlerin bilimsel kanıtlar ışığında yararı en çok olacak şekilde ve hasta ve çalışanları riske atmadan sunulduğu bir ortam oluşturulmasını amaçlayan,
 • Vakıf ruhuyla, kar amacı gütmeden,  düşkünlerin, ihtiyaç sahiplerinin ve yüksek risk gruplarının öncelikle gözetilerek ve toplumun bu açıdan desteklenmesi bilinci üzerine kurgulanan,
 • Sağlık profesyonellerinin sürekli öğrenme, gelişme ve kendini yenileme özelliği taşıdığı gerçeği göz önünde tutularak plan ve programlar yapılan kaliteli sağlık hizmeti sunmak.​