İLETİŞİM ENGLISH Ara SEARCH
Tanıtım


 Tanıtım

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Türkiye’nin sağlık alanında kurulmuş ilk tematik üniversitesidir. Vakıflar Genel Müdürlüğü sorumluluğunda kurulmuş vakıf üniversitesi olma yönü ile diğer vakıf üniversitelerinden farklıdır. Bezmialem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi adıyla bilinen yaklaşık iki asırlık geçmişe sahip hastanemiz, son 50 yıldır da tıpta uzmanlık eğitimi, araştırma ve sağlık hizmeti vermiştir. Tarihi bilgi birikimi, tecrübe ve tarihi mekanda kurulmuş üniversitemiz, tıp, diş, eczacılık ve sağlık bilimleri alanında 4 fakülte, sağlık meslek yüksek okulu ile sağlık bilimleri, adli tıp ve biyoteknoloji alanında 3 enstitüden oluşmaktadır.
Üniversitemizin temel alanları eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma, bilim ve teknoloji üretilmesi, sağlık hizmeti, toplumu bilgilendirme, sosyal ve kültürel hizmetler ile hayat boyu öğrenme kültürüne katkıdır.
Eğitimim kalitesi için eğitici, eğitim materyalleri ve eğitim alt yapısı ile öğrencilerin seviyesi ve özellikleri belirleyicidir.
Alanında deneyimli, kendilerini bilim alanında kabul ettirmiş, eğitimi, araştırmayı ve hizmeti kendilerine görev edinmiş öğretim üyelerimiz üniversitemizde görev yapmaktadır. Tüm öğretim üyesi ve öğretim görevlilerimiz eğitici formasyon eğitimine sahiptir.
Vakıf Üniversitesi Tıp fakülteleri arasında fakültemizin tercih edilirliği yüksektir. Tercih edilirliğimiz her yıl artmaya devam etmektedir. Bilinçli tercihleriyle tıp eğitimi almak için gelen seçkin öğrencilerimiz tüm yönetici ve eğitici kadromuzun motivasyon kaynaklarından biridir.
Eğitim müfredatının oluşturulması ve uygulanması eğitim kalitesi için önemlidir. Tüm tıp fakültelerimizde çekirdek eğitim müfredatı adı ile anılan, yükseköğretim kurumu tarafından belirlenmiş müfredatlar uygulanmaktadır. Tıp fakültemiz kulvarındaki bir farklılığı da bu müfredatın uygulanmasındaki kalite ile çekirdek müfredata ilave edilmiş derslerle ve aktivitelerle sağlanmaktadır. Fakültemizde genişletilmiş çekirdek tıp eğitimi müfredatı oluşturulmuş ve uygulanmaktadır.
Fakültemizde tıp eğitimi müfredat otomasyonu programı ile takip edilmektedir. Tüm derslerin içerikleri, öğretim amaçları, yeterlilikler, öğrenim hedefleri ve öğretim çıktıları belirlenmekte ve öğrencilerimizin ulaşımına açılmaktadır. Eğitim içerikleri, ders sunuları ve soru bankası hem öğrenciler hem de öğretim elemanlarının kolayca ulaşabileceği şekilde kurgulanmıştır.
Bir iş ya da işlemin gerektiği gibi yapılabilmesi için lazım olan bilgi, beceri, tutum ve davranışların toplamına yetkinlik denilmektedir. Tıp eğitiminde de sağlık biliminin temelleri, hastalıkların mekanizması, tedavisi, önlenmesi, halk sağlığı gibi sağlıkla ilgili birçok yetkinlik kazanılmaktadır. Sağlık hizmet sunucusu olan hekimlerin sadece hastalıklar tanı ve tedavisi ile ilgili yetkinlikleri iyi hekimlik için yeterli olmamaktadır. Hekimlik sanatının gereği gibi yapabilmesi için, yöneticilik, ekip üyeliği, sağlık koruyuculuğu, iletişim, değer ve sorumluluk sahipliği, öğrenen ve öğreten olma, tıp hukuku, sağlık felsefesi yetkinlikleri gerekmektedir. Tüm bu yetkinlikler, hem seçmeli derslerle hem de komite eğitim programları ile öğrencilere verilmektedir.
Fakültemiz bilimsellik, bilim üretme, bilim insanı yetiştirme misyonu ile hareket etmektedir. Öğretim elemanlarımızın araştırma faaliyetleri sürekli teşvik edilmektedir. Bilimsel araştırmaların sayı ve kalitesinin araştırılması stratejik hedeflerimizden bir olarak kabul edilmiştir. Dünyada en saygın Tıp eğitim kurumu olan Johns Hopkins üniversitesi ile müfredat ortaklığı anlaşması yapılmıştır. “Scolarly Concentration” adlı eğitim ders kurulu fakültemizde Johns Hopkins üniversitesi ile ortak olarak uygulanmaktadır. İlgili üniversite ile öğretim üyesi ve öğrenci değişimleri yapılmaktadır. Hem Johns Hopkins üniversitesi hem de diğer uluslararası üniversitelerle işbirliği ile uluslararasılık misyonumuz gerçekleşmektedir. Ayrıca bilimsel araştırma projelerini destekleme yönergemize göre öğrencilerin ekip içinde yer aldığı projelere öncelik verilmekte ve destek miktarı artırılmaktadır. Öğrencilerimize bilimsel düşünce, bilimsel araştırma kuralları, bilimsel proje yazabilme, bilimsel araştırmalarda ekip üyesi olma, bilimsel makale okuryazarlığı gibi birçok alanda yetkinlik kazandırılmaktadır.
Hastanemiz, İstanbul’un merkezinde 55 bin metrekareden geniş bir alana kurulmuş olup 500 den fazla hasta yatağına ve 120 yoğun bakım yatağına sahiptir. Günlük 5000 poliklinik hizmeti verilmektedir. Öğrencilerimiz eğitimi için kullanılan hastanemizde öğrenciler, hemen her türlü vakayı görme ve deneyim kazanma olanağı bulmaktadır.​