CONTACT TÜRKÇE Ara SEARCH

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI

​​Misyonumuz; 
Anabilim Dalı olarak; anesteziyoloji, ağrı ve yoğun bakım dallarında; eğitim, hizmet ve araştırmada yüksek nitelikli çalışmalar yapan, ulusal düzeyde lider, uluslar arası düzeyde önde gelen kurumlardan biri olmaktır.  

Eğitim-öğretimde ana hedefimiz; ekibimizin her ferdini, araştırma görevlilerimizi ve öğrencilerimizi anesteziyoloji, yoğun bakım ve algoloji konularında güncel bilgilere sahip, her türlü mesleki yetkinliği ve özgüveni edinmiş, araştırma, kendini yenileme gayreti içinde olan, insan hakları ve etik değerler çerçevesinde mesleğini icra eden bireyler olarak mezun etmektir.


​​AB1055.png

Amacımız; anesteziyolojinin her alanında parmakla gösterilen bir referans kliniği olmak, vakıf senedimizde de belirtildiği ve hep uygulanageldiği şekilde; her türlü tıbbi hizmeti en üst düzeyde, zamanın gerektirdiği en modern araç, gereç ve yöntemleri kullanarak hastalarımıza sunmaktır.​


RANDEVU AL

Anabilim Dalı Başkanı      
PROF. DR. KAZIM KARAASLAN 
DOKTORLAR

Hakkımızda

Kliniğimizin kısa kuruluş tarihçesi

Osmanlı Padişahı II. Mahmut'un eşi ve I. Abdülmecit'in annesi Bezmiâlem Valide Sultan tarafından 1843 yılında kurulan ve yaklaşık iki asırdan beri aralıksız hizmet vermeye devam eden Bezmiâlem Gureba-i Müslimin Hastanesi Osmanlı'da modern konsept ile kurulan ilk hastane olup Türk tıp tarihinde bir dönüşümü temsil eden ülkemizin en eski sağlık kuruluşudur.
Milyonlarca yoksul ve hasta insana daima en son tıbbi gelişmelerin uygulanması şartıyla vakfedilen Bezmiâlem Gureba-i Müslimin Hastanesi ilk açıldığında 201 yatak sayısına sahiptir ve sadece erkek hastalara hizmet vermektedir. Hastanede 1892 yılına kadar bölüm ayrımı yapılmamıştır. Bu tarihte ilk defa göz ve cerrahi şubeleri kurulmuştur. İstanbul'u büyük zarara uğratan 1894 depreminde hastane de epey zarar görmüştür. Kuzey ve doğu koridorlarının büyük çoğunluğu yıkılmıştır. Yaklaşık bir sene süren onarım çalışmalarından sonra hastaneye tekrar hasta kabulü başlamıştır.
1900 yılında ülkemizde hiç tanınmayan masaj şubesi,
1905'te kulak şubesi,
1909'da ilk laboratuvar ve deri-frengi şubesi,
1913'te çocuk hastalıkları şubesi ve röntgen odası,
1915'te ortopedi şubesi,
1918 yılında da üroloji şubesi kurulmuştur.
1926 yılında hastane Sıhhat Vekâleti'ne devredilmiş ve büyük bir tadilata başlanmıştır.
1956 yılına kadar Sağlık Bakanlığı'na bağlı olan hastane, aynı yıl tekrar Vakıflar Umum Müdürlüğü'ne intikal etmiştir.
1957'de cildiye polikliniği,
1958'de Anesteziyoloji Servisi ve hayati kimya laboratuvarı,
1961'de kadın hastalıkları polikliniği açılmıştır.
1965 yılında yatak sayısı 300'e çıkarılmıştır.
1962 yılında hastaneye ait Çapa Klinikleri'nin İstanbul Tıp Fakültesi'ne devredilmesinden sonra Vakıflar idaresi yeni bir hastane inşa edilmesi kararı almış ve 1969 yılında şimdiki mevcut hastanenin temelleri atılmıştır. Tahsisat yokluğu nedeniyle uzun süre tamamlanamayan hastane 1987 yılında çoğunluğu bitmiş bir hale gelmiş ve 1992 yılında tamamen hizmete açılmıştır.


Eğitim Araştırma Hastanesi olduğu dönemde Anesteziyoloji ve Reanimasyon iki ayrı klinik olarak hizmet vermiştir. Bu dönemde çok yoğun hizmet yanında hem yoğun bakım, hem ameliyathanelerde hizmet verilmiş aynı zamanda İstanbul'un saygın algoloji ve hipnoz merkezlerinden biri olmuştur.
Bezmialem Valide Sultan Vakfı'na ait olan Vakıf Gureba Hastanesi'nin tüm eklentileriyle birlikte 25 Ekim 2010 tarihinde üniversiteye devrolarak ''Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'' ismini aldığı tarihten sonra tüm hizmetler Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı adı altında verilmeye başlanmıştır.
Üniversitenin Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Doç. Dr. Erdoğan ÖZTÜRK başkanlığında Bezmialem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin üniversiteye dönüşüm süreci ile birlikte 2010 yılı Kasım ayında kurulmuştur.​Kuruluşunda görev alan kişi ya da kişiler

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı halen 2 Profesör, 1 Doçent, 4 Yardımcı Doçent, 4 Öğretim Görevlisi, 8 Uzman Doktor ve 11 Uzmanlık Öğrencisi ile eğitim, araştırma ve klinik hizmetlerine devam etmektedir. Çok yeni bir klinik olmamıza rağmen üniversiteye dönüşüm süreci sonrasında 11 uzmanlık öğrencimiz, eğitimlerini kliniğimizde tamamlayarak "Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı" olmuşlardır. Klinikte verilen hizmetlerde çok büyük tecrübeye sahip 35 anestezi teknikerimizin gayretleri de yadsınamaz ölçüdedir.

Hizmetlerimiz

​Ameliyathane Hizmetleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cerrahi Bilimler arasında yer alan bir daldır. Bizzat anestezistlerin de yaptıkları; santral kateter uygulamaları, venöz port takılması, trakeostomi açılması, anestezi ve ağrı için değişik blok uygulamaları vs. gibi girişimsel işlemleri bulunmaktadır. Hastanemizde bulunan ve üniversiteye dönüşüm süreci sonrası tamamı revize edilen, her türlü teknik alt yapı, modern cihaz (Anesteziye ait; ameliyathanede üzerinde TEE probu da bulunan bir ultrason cihazı, erişkin ve pediatrik fleksibl bronkoskoplar ve yoğun bakımda kullanılmak üzere bir ultrason cihazı …) ve donanıma sahip 20 adet ameliyathanede 2016 yılında 21400’ü planlı, 2100’ü de acil olmak üzere yaklaşık 23500 ameliyat gerçekleştirilmiştir.​


Poliklinik Hizmetleri
​Ameliyat veya başka bir girişim için anestezi alacak her hasta mutlaka anestezi polikliniğinde hekimlerimiz tarafından kapsamlı bir şekilde değerlendirilmektedir. Bu amaçla iki adet anestezi polikliniğimizde yılda yaklaşık 25000 hasta operasyon öncesi hazırlık için muayene edilip anestezi hazırlığından geçmektedir.​


Yoğun Bakım Hizmetleri
​Anabilim dalımıza ait 13 ve 14 yataklı iki adet üçüncü basamak yoğun bakım ünitemiz bulunmaktadır. Yan dal sertifikası bulunan üç öğretim üyemizin denetiminde hizmet veren yoğun bakım ünitelerimiz son derece modern tasarlanmış olup, tüm odaları tek hastanın ayrı kaldığı izole odalar şeklinde tasarlanmıştır. Her türlü donanıma sahip, hemodiyafiltrasyon, ECMO, hipotermi gibi özellikli işlemlerin rahatlıkla uygulanabildiği yoğun bakımlarımızda yılda ortalama 1000 hastaya hizmet verilmektedir.​


​Algoloji polikliniği
​Algoloji polikliniğimizde yılda 6000’e yakın hasta muayene edilmekte; Atlantoaksial, atlantooksipital, eklem içi, faset eklem içi, sakroiliak eklem ve tetik nokta/tendon kılıfı/ligament enjeksiyonları, periferik alt ekstremite sinir blokları, selektif sinir kökü bloğu, çölyak/hipogastrik pleksus sinir bloğu, lomber sempatik blok, splanknik sinir bloğu, stellat ganglion sinir bloğu, her seviye epidural enjeksiyonu/kateter, kriyoterapi ile spinal kord stimülatörü yerleştirme işlemleri ameliyathane ortamında gerçekleştirilmektedir. Son yıllarda farklı amaçlarla kullanılan ozon ve PRP de ağrı hastalarımızda uygun endikasyonda yaygın şekilde kullanılmaktadır.​​

​​

Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulamaları

​Hastanemizde her gün bir anestezi uzmanı eşliğinde Gastroenteroloji Bilim Dalı Endoskopi Ünitesi’nde tüm işlemler için anestezi uygulamalarında bulunmaktadırlar. Başka bir ekibimiz de haftanın belli günlerinde çocuk bronkoskopi, çocuk gastroenteroloji, çocuk MR çekimleri, kardiyolojinin endovasküler anjiyo girişimleri (Aort kapak takılması (TAVI), aort damarındaki patolojik genişlemelere greft konması (TEVAR), kalp deliği (ASD)  kapama, ablasyon vs.), invazif radyolojik girişimler, BT altında ablasyon, çocukta kemik iliği alınması, çocukta radyoterapi uygulamaları, çocukta EEG – EMG çekimleri, taş kırma (ESWL), gama knife ve fertilizasyon işlemleri gibi işlemler için sedasyon-anestezi uygulamaları yapmaktadır. Bu ve benzeri uygulamalar için yılda 2000’den fazla hastaya sedasyon-anestezi verilmektedir.​​​​